www.stogaitvoros.lt svetainės valdytojas yra: UAB Audkesta, į.k. 305488040, registracijos adresas Kalno g. 110, Dysnos k., LT-30151 Ignalinos r., kuris rūpinasi Jūsų informacijos apsauga ir laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų užtikrinančių Jūsų informacijos saugumą. 

Toliau rasite atsakymus į tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus šioje interneto svetainėje. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti taip, kaip aprašyta šio pranešimo paskutinėje dalyje. 

1. Kas yra atsakingas už informacijos apsaugą? 

Už Jūsų informacijos apsaugą atsakingas asmuo yra UAB Audkesta, į.k. 305488040, registracijos adresas Kalno g. 110, Dysnos k., LT-30151 Ignalinos r.

2. Kodėl yra renkama asmeninė informacija? 

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.stogaitvoros.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome, tobuliname ir užtikriname jos saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainėje, sudarote su mumis sutartį, kuria gaunate prieigą prie Svetainės turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis. 

Mums neišvengiamai reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant: 

valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį; 

atsakyti į Svetainės lankytojų paklausimus, pasiūlymus, teikti techninę pagalbą; 

suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus; 

didinti svetainės žinomumą atliekant rinkodaros veiksmus; 

pagerinti Svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą; 

laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar trečiosiomis šalimis, ir įgyvendinti savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų ar tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių; 

apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine. 

3. Kokia informacija yra renkama? 

Kai naršote Svetainėje, mes galime naudoti technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.), kurios automatiškai surenka: 

Naudojimo duomenis: kai įeinate į Svetainę, mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie jūsų prieigą prie Svetainės ir jos naudojimą (pvz., įėjimo ir išėjimo nuorodų URL, turinys ir puslapiai, prie kurių Jūs prisijungiate Svetainėje, prieigos datos ir laikai ir pan.); 

Informaciją apie įrenginį: kai įeinate į Svetainę, mes galime automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ir interneto ryšį (pvz., IP adresus, naudojamo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tipą, operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių, naršyklės tipą, kalbą ir pan.); 

Informaciją apie Jūsų sutikimą leisti įdiegti slapukus: kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų prašoma sutikimo slapukų įdiegimui į Jūsų kompiuterį. 

Atkreipiame dėmesį, kad šie duomenys yra anoniminiai ir pagal surenkamą informaciją mes negalime nustatyti tikslios Jūsų tapatybės. 

Kai savo iniciatyva parašote žinutę Svetainėje nurodytais kontaktiniais elektroninio pašto adresais ar pasinaudodami svetainės funkcionalumu, renkami šie Jūsų duomenys: 

identifikaciniai duomenys (vardas); 

kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono Nr. ); 

bet kokie kitokie Jūsų iniciatyva pateikti duomenys, kuriuos Jūs laikote reikšmingais teikiamo paklausimo ar pasiūlymo kontekste; 

mūsų atsakymas į Jūsų paklausimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą galime Jūsų paprašyti papildomos informacijos, kuri mūsų nuomone yra būtina atsakymui į Jūsų paklausimą pateikti. 

4. Ar svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)? 

Informaciją apie naudojamus slapukus patalpinome skyriuje „Slapukų politika“. 

5. Ar renkami ypatingi duomenys? 

Ypatingų duomenų apie Jus nerenkame. 

6. Kokią informaciją turiu pateikti internetinėje svetainėje ir kodėl? 

Kaip Svetainės lankytojui, Jums nereikia Mums pateikti jokios informacijos. Visa techninė informacija automatiškai surenkama naudojant standartines žiniatinklio naršymo technologijas (Jūsų naršyklės Svetainei pateikiamų užklausų analizę, slapukus ir pan.). Jei Svetainėje nurodytoje kontaktų formoje pateiksite mums paklausimą, Jūs turėtumėte nurodyti savo: 

identifikacinius duomenis (vardas); 

kontaktinius duomenis (el. pašto adresas ir telefono numeris); 

paklausimo temą ir žinutę. 

Jūs taip pat turite galimybę savo nuožiūra pateikti papildomus duomenis, kuriuos laikote reikšmingais paklausimui ar pasiūlymui (pvz.: CV). Nepateikus tam tikros informacijos, kuri mums yra reikalinga tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą, mes galime Jūsų paprašyti šią informaciją pateikti. 

7. Kodėl yra leidžiama rinkti informaciją apie mane? 

Mes teisėtai renkame informaciją apie jus, nes: 

Mums reikia jūsų informacijos, kad galėtumėme teikti prieigą prie Svetainės, t. y leisti naršyti Mūsų Svetainėje pagal Jūsų pageidavimą, o taip pat, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų iniciatyva pateikiamus pasiūlymus, užklausimus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas); 

Jūsų asmens duomenis, atsiųstus kartu su paklausimu, kuriuos mums atsiuntėte savo iniciatyva, privalome saugoti laikydamiesi teisės aktų reikalavimų nuostatų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas); 

Mums reikia jūsų informacijos, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, išspręstume visus ginčus, kurie gali kilti su Jumis ar kitomis šalimis, ir užtikrintume savo teises, atsirandančias dėl visų tarp Jūsų ir Mūsų arba tarp Mūsų ir trečiųjų šalių sudarytų sutarčių. (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas); 

Mums reikalinga jūsų informacija, siekiant patobulinti mūsų Svetainę ir jos naudotojų patirtį, o taip pat, apsaugoti Svetainę nuo neteisėtos prieigos, stebėti svetainės lankomumą, vykdyti tiesioginę rinkodarą 

atvaizduojant Jums įdomias bei aktualias reklamas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

8. Kokia informacija apie mane yra renkama iš kitų šaltinių? 

Mes savo iniciatyva nerenkame jokių Svetainės lankytojų duomenų iš kitų šaltinių. 

9. Ar surinkti duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų? 

Ne. 

10. Su kuo dalinsitės Mano asmens duomenimis? 

Galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis: 

Mūsų partneriams, įmonių grupės dalyviams, paslaugų tiekėjams ar rangovams, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Svetainės prieigos teikimui, palaikymui, kūrimui ir saugumo užtikrinimui. 

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas, norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose. 

11. Kaip ilgai bus saugojama informacija, surinkta apie Mane? 

Techninė automatiškai renkama Informacija apie lankytojo įrenginį (-ius) ir naršymą saugoma ne daugiau negu vienerius metus. Visą kitą informaciją saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų terminų saugojimo rodykle arba konkretiems santykiams taikomu ieškinio pareiškimo senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų yra ilgesnis. 

12. Kokias teises aš turiu? 

Jūs turite šias teises asmens duomenų apsaugos srityje: 

pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus; 

pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai atitinkami duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves ar teisėtus interesus; 

Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus: 

kai duomenys yra tvarkomi išskirtinai dėl teisėtų Mūsų interesų, Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui, o toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų; 

kai Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai. 

Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą: 

kai prašoma ištaisyti klaidingus duomenis – laikotarpiui, kol nustatytos klaidos nebus ištaisytos; 

pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo; 

kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų; 

bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo. 

pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis; 

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jei norite pasinaudoti žemiau nurodytomis Jūsų teisėmis, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 14 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

13. Ar Mano asmens duomenys bus naudojami automatiniam sprendimų priėmimui arba profiliavimui? 

Ne. 

14. Ką daryti jeigu kilo klausimų? 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.